Üyelik
Bir üye herhangi bir gerçek veya tüzel kişi olabilir. Dernek aktif üyelerden oluşur, ancak onursal üyelerin kaydını tutan üyeleri (tam üyeler) de destekleyebilir.
Aktif üyeler derneğin doğrudan üyeleridir; Destekleyici üyeler ve fahri üyeler, derneğin içinde aktif olarak yer almayan, ancak derneğin amaçlarını ve amacını uygun bir şekilde tanıtan ve destekleyen üyelerdir. Onursal üye aynı zamanda derneğin üyesi olmayan gerçek bir kişi olabilir. Üyelik hakkında (kabul / hariç) sadece kulüp kuruluna karar verir. Her üye adayı için üyelik için bir deneme / deneme süresi belirlenebilir. Küçüklerin kabul edilmesi için başvuru yasal temsilcilerin imzasını gerektirir. Başvuru talebinin açıklama gerektirmeyen bir yürütme komitesi tarafından reddedilmesine karşı, başvuran üyelerin toplantılarını arayabilir. Bu nihayet karar verir. Her üyeye, bir deneme süresinden sonra resimli bir üyelik kartı / pasaport verilecektir (her üye için yönetim kurulu tarafından ayrı ayrı belirlenir). Sportpass / üyelik kartı hakkında ayrı bir sipariş var. (Üyelik kart Prosedürü)

Üyeliğin başlangıcı / sonu
Üyelikten Yönetim Kurulu'na yazılı olarak talep edilmelidir. Kurul, yazılı oylamaya basit oy çoğunluğuyla karar verir. Yönetim Kurulu, başvuranı reddetme gerekçeleri konusunda bilgilendirmek zorunda değildir. Üyelikteki kayıtlar (aktif üyelikten destek üyeliğe kadar), mali yılın bitiminden en geç üç ay önce kurula yazılı olarak bildirilmelidir. Üyelik, istifa, işten çıkarma, üyenin ölümü veya tüzel kişilerin yasal kapasitelerinin kaybı ile sonar erer. Üyeliğin gönüllü olarak sona ermesi, üç aylık bir ihbar süresine tabi mali yılın sonunda yazılı bir fesih bildirimi ile Kurula ilan edilmelidir. Derhal yürürlüğe giren ve iyi sebep olan bir üyenin çıkarılması, üyenin derneğin yasalarını, düzenlemelerini, tüzüklerini veya çıkarlarını büyük ölçüde ihlal ettiği takdirde açıklanabilir. Bir üyenin hariç tutulması hakkında, Kurul basit oy çoğunluğuyla karar verir. Dernek çıkarılmadan önce iddialar hakkında yorum yapma fırsatı vermek için üyeye iki haftalık bir süre verilir. Üyeliğin sona ermesi üzerine, ne sebeple olursa olsun, üyelik ilişkisinden doğan tüm iddialar sona erer. Katkıların, bağışların veya diğer avantajların iadesi hariçtir. Derneğin katkı payları alması iddiası etkilenmedi.